Contract de colaborare

Contract de colaborare

Nr. Inreg. Prestator                                                                                            Nr. inreg. Beneficiar  
________________                                                                             _______________
                                                                
                                                        CONTRACT DE COLABORARE
                                                    pentru prestarea de servicii turistice
 
 

1. Parti contractante

Intre

SC CASA RASNOVEANA SRL,  cu sediul in loc Rasnov, str. Teilor, nr 50, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J08/443/2007, CUI 21111486, cont lei RO42BTRLRONCRT0444743901, deschis la Banca Transilvania – Sucursala Rasnov, Romania, reprezentata prin Ungureanu Costin Adrian , avind functia  de administrator, in calitate de PRESTATOR ,si

SC ____________________________________  SRL, cu sediul in ______________ , str.___________________________________________________, cod postal _____________, judeÅ£ul _______________, telefon/fax ______________/__________________, numarul de inmatriculare J__/____/____, cod fiscal __ ____________, cont ____ ____ ____ ____ ____ ____ deschis la banca ____________________________________________________________________ reprezentat prin _______________________avand functia _______________________, în calitate de BENEFICIAR, a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul si pretul contractului

Beneficiarul ofera Prestatorului, la comanda si in limita posibilitatilor, spatii de cazare si servicii de masa in Pensiunea Casa Rasnoveana din Rasnov, str. Teilor, nr 50, judetul Brasov, la tarifele specificate in Anexa 1 care face parte integranta din prezentul contract.

3. Durata contractului

Contractul intra in vigoare la data de ……………..  .  Durata contractului este de un an si poate fi prelungit cu acordul partilor, prin act aditional semnat de ambele parti.

4. Rezervarea si decomandarea spatiilor de cazare

4.1. Rezervarea spatiilor de cazare se face pe baza comenzii tip, emise de Beneficiar si acceptate de Prestator. Comenzile vor fi transmise Prestatorului cu cel putin 10 zile inainte pentru grupuri si respectiv 2 zile inainte pentru turisti individuali.

4.2 Decomandarea (anularea rezervarii) spatiilor de cazare se poate face astfel:

– pentru turistii individuali – cu 24 de ore inainte de inceperea perioadei de cazare mentionata in comanda acceptata de catre Prestator.

– pentru grupurile de turisti – cu 72 de ore inainte de inceperea perioadei de cazare mentionata in comanda acceptata de catre Prestator.

4.3 Modificarea si/sau decomandarea se pot face in scris prin e-mail sau telefonic , in conditiile prezentului contract.

4.4 Perioada de cazare incepe la orele 12,00 ale primei zile aferente perioadei indicate in comanda si se incheie la orele 11,00 ale ultimei zile.

5. Tarifele de cazare

Tarifele practicate sunt cele prevazute in Anexa 1, includ TVA si sunt exprimate in RON. Comisionul cedat de catre Prestator , Beneficiarului este de …… si se aplica la total factura.

6. Modalitati si conditii de plata  

6.1 Plata serviciilor se efectueaza prin ordin de plata, inainte de sosirea turistilor, pe baza de factura proforma emisa de Prestator si transmisa impreuna cu confirmarea acceptarii comenzii. Factura fiscala va fi emisa si transmisa Beneficiarului prin e-mail urmand ca acesta sa primeasca originalul prin posta.

6.2 Pentru intarzierea nejustificata a platii de catre Beneficiar, Prestatorul isi rezerva dreptul de a factura penalitati in procent de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere din valoarea sumelor neachitate la scadenta.

7. Obligatiile partilor

7.1 Prestatorul  se obliga:

– sa confirme sau sa infirme comenzile de servicii transmise de Beneficiar

– sa asigure serviciile solicitate si confirmate la tarifele prevazute in anexa, la nivelul calitativ de dotare si confort prevazut in documentatia de clasificare in vigoare

– sa comunice contravaloarea serviciilor prestate in baza comenzilor

– sa emita factura fiscale pentru serviciile prestate conform contractului

7.2 Beneficiarul se obliga:

– sa transmita operativ comenzile de rezervare a serviciilor solicitate

– sa emita comenzi de servicii clare si complete semnate de reprezentantii legali

– sa pastreze confidentialitatea tarifelor din contract

– sa transmita eventualele decomandari in scris, cu cel putin 72 de ore inainte de inceperea cazarii pentru grupuri si cel putin 24 de ore inainte pentru turistii individuali, in caz contrar suportand contravaloare primei nopti de cazare

– sa promoveze structura de cazare si potentialul turistic al zonei in relatiile cu partenerii

– sa achite contravaloarea serviciilor prestate

8. Clauze speciale

8.1 Incetarea contractului se poate face:

– prin acordul partilor

– in caz de neexecutare a obligatiilor asumate de una dintre parti, dupa un termen de 60 zile de la data scadentei

– la cererea expresa a uneia dintre parti comunicata printr-o notificare adresata celeilalte parti cu cel putin 30 zile inainte de momentul incetarii

– in caz de faliment sau de incepere a procedurii de lichidare a uneia dintre parti.

8.2 Renegocierea contractului se poate face de cate ori este necesara, in functie de modificarile legislative, ale preturilor si tarifelor din economia nationala, prin act aditional la prezentul contract.

8.3 Orice neintelegere intre parti se va rezolva pe cale amiabila. In caz contrar, neintelegerile se vor solutiona de instanta de judecata de pe raza careia isi are sediul Prestatorul.

Prezentul contract a fost incheiat astazi ……………….. , in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

       Prestator,

Ungureanu Costin Adrian 
                              Beneficiar,